The Dance of China

Show details :
Directed by: XIA Weijia, WU Sha

Producers: Xia Weijia, Wu Sha, Yan Yan, Yang Xiaohe, Wang Shuai, Zhao Qiao
Co-producers: Hu Huaibei, Pang Dan, Gao Qian, Zheng Lu

Cast: Xia Weijia, Wu Sha, Wu Yiming, Sun Yimeng, Zhu Yongqi, Wen Yayi, Yang Chunying, Liu Shenghan, Li Jie, Du Leilei, Wan Yu, Li Aicheng, Wang Dashan, Li Lianshen, Nie Zhenkun, Chai Zeang, Wu Bingrong, Guo Jisen, Wang Weihao, Lin Wujie
Show type : Dance
Duration : 1h 10min
Premier Date : 23-03-2023

The Dance of China is an exhibition performance of Chinese classical dance. The performance reproduced classic dance music throughout the ages and inherited the eternal beauty of Chinese civilization. The evening programs included Fan Dance Painting of a freehand landscape style, A Lonely Crane Ink Painting expressing emotions, the elegant Flying Apsaras in Dunhuang culture, the dignified The Song of Harmony and the rakish Freedom in Wei, Jin, Northern and Southern Dyn.

Classic dances throughout the ages were reproduced, inheriting the eternal beauty of Chinese civilization.

SIMILAR SUGGESTIONS